SỨ MỆNH

FIIS kiến tạo không gian truyền cảm hứng, kết nối, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp (để) triển khai thực tế